STT Mã CK Mã Isin Tên chứng khoán Loại CK Thị trường Ngày hủy ĐK Lý do
1 VIC11501 VN0VIC115010 Trái phiếu VINGROUP 062015 Trái phiếu HOSE 01/06/2017 Trái phiếu đến thời gian đáo hạn
2 VDB112076 VNVDB1120767 Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 09/06/2017 Trái phiếu đáo hạn
3 VBS112061 VNVBS1120617 Trái phiếu Ngân hàng Chính sách xã hội được Chính phủ bảo lãnh Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 05/06/2017 Trái phiếu đáo hạn
4 TD1217038 VNTD12170385 Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 44/2012 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 15/06/2017 Trái phiếu đáo hạn
5 HCM_0207 VN00HCM02071 Trái phiếu đô thị TP.HCM đợt 02/2007 Trái phiếu HOSE 14/06/2017 Trái phiếu đáo hạn
6 VBS112059 VNVBS1120591 Trái phiếu Ngân hàng Chính sách Xã hội được Chính phủ bảo lãnh Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 12/05/2017 Trái phiếu đáo hạn
7 VBS112058 VNVBS1120583 Trái phiếu Ngân hàng Chính sách Xã hội được Chính phủ bảo lãnh Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 03/05/2017 Trái phiếu đáo hạn
8 VDB112071 VNVDB1120718 Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 18/05/2017 Trái phiếu đáo hạn
9 VDB112075 VNVDB1120759 Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 29/05/2017 Trái phiếu đáo hạn
10 TD1217037 VNTD12170377 Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 34/2012 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 15/05/2017 Trái phiếu đáo hạn
11 TD1417077 VNTD14170771 Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 49/2014 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 15/05/2017 Trái phiếu đáo hạn
12 SG3 VN000000SG30 Cổ phiếu Công ty cổ phần May Sài Gòn 3 Cổ phiếu Đại chúng chưa niêm yết 19/04/2017 Công ty cổ phần May Sài Gòn 3 không đáp ứng điều kiện là Công ty đại chúng.
13 BVBS14017 VNBVBS140179 Trái phiếu Ngân hàng Chính sách Xã hội Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 07/04/2017 Trái phiếu đáo hạn
14 BVBS14019 VNBVBS140195 Trái phiếu Ngân hàng Chính sách xã hội Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 24/04/2017 Trái phiếu đáo hạn
15 VBS112069 VNVBS1120690 Trái phiếu Ngân hàng Chính sách Xã hội được Chính phủ bảo lãnh Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 19/04/2017 Trái phiếu đáo hạn
16 BVBS14016 VNBVBS140161 Trái phiếu Ngân hàng Chính sách xã hội Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 31/03/2017 Trái phiếu đáo hạn
17 TD1217036 VNTD12170369 Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 28/2012 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 14/04/2017 Trái phiếu đáo hạn
18 TD1417076 VNTD14170763 Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 36/2014 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 14/04/2017 Trái phiếu đáo hạn
19 VBS112022 VNVBS1120229 Ngân hàng Chính sách Xã hội được Chính phủ bảo lãnh Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 06/03/2017 Trái phiếu đáo hạn
20 BVBS14015 VNBVBS140153 Trái phiếu Ngân hàng Chính sách xã hội Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 10/03/2017 Trái phiếu đáo hạn
Tổng 955 tin
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >