STT Mã CK Mã Isin Tên chứng khoán Loại CK Thị trường Ngày hủy ĐK Lý do
1 VIC11504 VN0VIC115044 Trái phiếu VIC11201802 Trái phiếu HOSE 28/12/2018 Trái phiếu đến thời gian đáo hạn
2 CP4A0104 VN0CP4A01045 Trái phiếu Chính phủ BLPH đợt 01/2004 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 15/01/2019 Trái phiếu đáo hạn
3 BVDB14130 VNBVDB141307 Trái phiếu Ngân hàng Phát triển Việt Nam Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 14/01/2019 Trái phiếu đáo hạn
4 BVDB16053 VNBVDB160539 Trái phiếu Ngân hàng Phát triển Việt Nam Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 11/01/2019 Trái phiếu đáo hạn
5 BVDB16052 VNBVDB160521 Trái phiếu Ngân hàng Phát triển Việt Nam Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 04/01/2019 Trái phiếu đáo hạn
6 TD1419081 VNTD14190811 Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 03/2014 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 15/01/2019 Trái phiếu đáo hạn
7 TD1518360 VNTD15183609 Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 123/2015 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 11/01/2019 Trái phiếu đáo hạn
8 TD1619436 VNTD16194365 Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 01/2016 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 07/01/2019 Trái phiếu đáo hạn
9 NVL11605 VN0NVL116051 Trái phiếu NVLG122018 Trái phiếu HOSE 19/12/2018 Trái phiếu đến thời gian đáo hạn
10 BVBS15056 VNBVBS150566 Trái phiếu Ngân hàng Chính sách Xã hội Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 30/11/2018 Trái phiếu đáo hạn
11 BVBS15060 VNBVBS150608 Trái phiếu Ngân hàng Chính sách Xã hội Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 28/12/2018 Trái phiếu đáo hạn
12 BVBS15059 VNBVBS150590 Trái phiếu Ngân hàng Chính sách Xã hội Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 21/12/2018 Trái phiếu đáo hạn
13 BVBS15058 VNBVBS150582 Trái phiếu Ngân hàng Chính sách Xã hội Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 14/12/2018 Trái phiếu đáo hạn
14 BVBS13210 VNBVBS132101 Trái phiếu Ngân hàng Chính sách xã hội Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 11/12/2018 Trái phiếu đáo hạn
15 BVBS15057 VNBVBS150574 Trái phiếu Ngân hàng Chính sách Xã hội Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 07/12/2018 Trái phiếu đáo hạn
16 CP4A4903 VN0CP4A49036 Trái phiếu Chính phủ BLPH đợt 49/2003 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 21/12/2018 Trái phiếu đáo hạn
17 CP4_1803 VN00CP418031 Trái phiếu Chính phủ đợt 18/2003 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 26/12/2018 Trái phiếu đáo hạn
18 CP4A5003 VN0CP4A50034 Trái phiếu Chính phủ BLPH đợt 50/2003 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 25/12/2018 Trái phiếu đáo hạn
19 CP4A4803 VN0CP4A48038 Trái phiếu Chính phủ BLPH đợt 48/2003 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 21/12/2018 Trái phiếu đáo hạn
20 CP4_1703 VN00CP417033 Trái phiếu Chính phủ đợt 17/2003 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 19/12/2018 Trái phiếu đáo hạn
Tổng 1158 tin
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >