STT Mã CK Mã Isin Tên chứng khoán Loại CK Thị trường Ngày hủy ĐK Lý do
1 TD1417166 VNTD14171662 Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 124/2014 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 15/12/2017 Trái phiếu đáo hạn
2 BVDB12195 VNBVDB121952 Trái phiếu Ngân hàng Phát triển Việt Nam Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 01/12/2017 Trái phiếu đáo hạn
3 BVDB12196 VNBVDB121960 Trái phiếu Ngân hàng Phát triển Việt Nam Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 11/12/2017 Trái phiếu đáo hạn
4 CP4A0902 VN0CP4A09022 Trái phiếu Chính phủ BLPH đợt 09/2002 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 08/12/2017 Trái phiếu đáo hạ
5 BVDB14120 VNBVDB141208 Trái phiếu Ngân hàng Phát triển Việt Nam Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 12/12/2017 Trái phiếu đáo hạn
6 CP4A1002 VN0CP4A10020 Trái phiếu Chính phủ BLPH đợt 10/2002 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 12/12/2017 Trái phiếu đáo hạn
7 BVDB12197 VNBVDB121978 Trái phiếu Ngân hàng Phát triển Việt Nam Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 13/12/2017 Trái phiếu đáo hạn
8 BVBS12123 VNBVBS121237 Trái phiếu Ngân hàng Chính sách xã hội Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 04/12/2017 Trái phiếu đáo hạn
9 BVBS12124 VNBVBS121245 Trái phiếu Ngân hàng Chính sách Xã hội Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 07/12/2017 Trái phiếu đáo hạn
10 VIC11502 VN0VIC115028 Trái phiếu VIC11201701 Trái phiếu HOSE 27/11/2017 Trái phiếu đến thời gian đáo hạn
11 SPS VN000000SPS6 Cổ phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn Cổ phiếu Đại chúng chưa niêm yết 04/12/2017 Công ty cổ phần Dịch vụ dầu khí Sài Gòn không đáp ứng điều kiện là Công ty đại chúng.
12 HBI VN000000HBI0 Cổ phiếu Công ty cổ phần HBI Cổ phiếu UpCOM 30/11/2017 Công ty cổ phần HBI không đáp ứng điều kiện là Công ty đại chúng.
13 DLX VN000000DLX7 Cổ phiếu Công ty cổ phần Delex Việt Nam Cổ phiếu Đại chúng chưa niêm yết 17/11/2017 Công ty cổ phần Delex Việt Nam không đáp ứng điều kiện là Công ty đại chúng
14 TIC VN000000TIC3 Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên Cổ phiếu HOSE 08/11/2017 Cổ phiếu hết hiệu lực lưu hành do Công ty cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên hoán đổi cổ phiếu để sáp nhập vào Công ty cổ phần Điện Gia Lai
15 BVDB12152 VNBVDB121523 Trái phiếu Ngân hàng Phát triển Việt Nam Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 24/11/2017 Trái phiếu đáo hạn
16 BVDB12149 VNBVDB121499 Trái phiếu Ngân hàng Phát triển Việt Nam Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 20/11/2017 Trái phiếu đáo hạn
17 BVBS12121 VNBVBS121211 Trái phiếu Ngân hàng Chính sách Xã hội Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 16/11/2017 Trái phiếu đáo hạn
18 CP4A0802 VN0CP4A08024 Trái phiếu Chính phủ bảo lãnh phát hành đợt 08/2002 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 15/11/2017 Trái phiếu đáo hạn
19 HCMB12203 VNHCMB122030 Trái phiếu Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Tp. HCM Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 14/11/2017 Trái phiếu đáo hạn
20 HCMA0107 VN0HCMA01071 Trái phiếu đô thị TP.HCM (BLPH) đợt 1/2007 Trái phiếu HOSE 30/11/2017 Trái phiếu đáo hạn
Tổng 1000 tin
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >