STT Mã CK Mã Isin Tên chứng khoán Loại CK Thị trường Ngày hủy ĐK Lý do
1 HRG VN000000HRG0 Cổ phiếu Công ty cổ phần Cao su Hà Nội Cổ phiếu UpCOM 07/03/2019 Công ty cổ phần Cao su Hà Nội không đáp ứng điều kiện là Công ty đại chúng.
2 S33 VN000000S339 Cổ phiếu Công ty cổ phần Mía đường 333 Cổ phiếu UpCOM 18/03/2019 Công ty cổ phần Mía đường 333 không còn đáp ứng điều kiện là Công ty đại chúng.
3 CP4A1504 VN0CP4A15045 Trái phiếu Chính phủ BLPH đợt 15/2004 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 08/03/2019 Trái phiếu đáo hạn
4 CP4A1604 VN0CP4A16043 Trái phiếu Chính phủ BLPH đợt 16/2004 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 15/03/2019 Trái phiếu đáo hạn
5 CP4_0404 VN00CP404049 Trái phiếu Chính phủ 4/2004 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 19/03/2019 Trái phiếu đáo hạn
6 TD1518359 VNTD15183591 Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 121/2015 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 15/03/2019 Trái phiếu đáo hạn
7 TD1518358 VNTD15183583 Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 119/2015 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 08/03/2019 Trái phiếu đáo hạn
8 TD1619437 VNTD16194373 Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 06/2016 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 04/03/2019 Trái phiếu đáo hạn
9 NVL11708 VN0NVL117083 Trái phiếu NVLG022019 Trái phiếu HOSE 28/02/2019 Trái phiếu đến thời gian đáo hạn
10 TTR VN000000TTR8 Cổ phiếu CTCP Du lịch Thương mại và Đầu tư Cổ phiếu UpCOM 21/02/2019 Công ty cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư không đáp ứng điều kiện là Công ty đại chúng
11 CP4_0204 VN00CP402043 Trái phiếu Chính phủ đợt 2/2004 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 27/02/2019 Trái phiếu đáo hạn
12 CP4A0504 VN0CP4A05046 Trái phiếu Chính phủ BLPH đợt 05/2004 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 11/02/2019 Trái phiếu đáo hạn
13 CP4A0304 VN0CP4A03041 Trái phiếu Chính phủ BLPH đợt 03/2004 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 11/02/2019 Trái phiếu đáo hạn
14 CP4A0704 VN0CP4A07042 Trái phiếu Chính phủ BLPH đợt 7/2004 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 15/02/2019 Trái phiếu đáo hạn
15 CP4A1304 VN0CP4A13040 Trái phiếu Chính phủ BLPH đợt 13/2004 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 18/02/2019 Trái phiếu đáo hạn
16 BVDB14133 VNBVDB141331 Trái phiếu Ngân hàng Phát triển Việt Nam Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 19/02/2019 Trái phiếu đáo hạn
17 CP4_0104 VN00CP401045 Trái phiếu Chính phủ đợt 1/2004 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 20/02/2019 Trái phiếu đáo hạn
18 CP4A0904 VN0CP4A09048 Trái phiếu Chính phủ BLPH đợt 9/2004 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 20/02/2019 Trái phiếu đáo hạn
19 CP4A1004 VN0CP4A10046 Trái phiếu Chính phủ BLPH đợt 10/2004 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 25/02/2019 Trái phiếu đáo hạn
20 CP4A1104 VN0CP4A11044 Trái phiếu Chính phủ BLPH đợt 11/2004 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 26/02/2019 Trái phiếu đáo hạn
Tổng 1189 tin
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >