A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Tất cả
STT Số đăng ký TV Tên thành viên Tên viết tắt Loại thành viên Trạng thái
1 001 Công ty cổ phần Chứng khoán SSI SSI Thành viên bù trừ chung Bình thường
2 002 Công ty TNHH Chứng khoán ACB ACBS Thành viên bù trừ chung Bình thường
3 004 Công ty Cổ phần Chứng khoán MB MBS Thành viên bù trừ trực tiếp Bình thường
4 006 Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. BSC Thành viên bù trừ trực tiếp Bình thường
5 007 Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam IBS Thành viên bù trừ trực tiếp Bình thường
6 009 Công ty TNHH Chứng khoán NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam VCBS Thành viên bù trừ trực tiếp Bình thường
7 011 Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.HCM HSC Thành viên bù trừ trực tiếp Bình thường
8 021 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect VDS Thành viên bù trừ chung Bình thường
9 026 Công ty cổ phần Chứng khoán VPS VPS Thành viên bù trừ trực tiếp Bình thường
10 033 Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt VDSC Thành viên bù trừ trực tiếp Bình thường
11 057 Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam KIS Thành viên bù trừ trực tiếp Bình thường
12 058 Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT FPTS Thành viên bù trừ trực tiếp Bình thường
13 068 Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt VCSC Thành viên bù trừ trực tiếp Bình thường
14 077 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) MAS Thành viên bù trừ trực tiếp Bình thường
Tổng 14 bản ghi
TIN NGHIỆP VỤ VỚI THÀNH VIÊN BÙ TRỪ: