ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN LƯU KÝ

Điều kiện đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán đối với ngân hàng thương mại bao gồm:

- Có Giấy phép thành lập và hoạt động tại Việt Nam.

- Nợ quá hạn không quá năm phần trăm tổng dư nợ, có lãi trong năm gần nhất.

- Có địa điểm, trang bị, thiết bị phục vụ hoạt động đăng ký, lưu ký, thanh toán các giao dịch chứng khoán.