TÌM KIẾM VĂN BẢN PHÁP LÝ

Nội dung tìm kiếm
Số hiệu văn bản
Loại văn bản
Nơi ban hành

THÔNG TƯ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Nội dung trích yếu Loại văn bản Nơi ban hành
134/2017/TT-BTC 19/12/2017 Hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán Thông tư Bộ tài chính
115/2017/TT-BTC 25/10/2017 Hướng dẫn công tác giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán Thông tư Bộ tài chính
116/2017/TT-BTC 25/10/2017 Hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của UBCKNN đối với hoạt động trong lĩnh vực CK&TTCK của Sở GDCK, TTLKCK VN Thông tư Bộ tài chính

QUYẾT ĐỊNH

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Nội dung trích yếu Loại văn bản Nơi ban hành
72/QĐ-UBCK 18/01/2018 Ban hành Quy chế hướng dẫn chào bán và phòng ngừa rủi ro chứng quyền có bảo đảm Quyết định Uỷ ban chứng khoán nhà nước
1205/QĐ-UBCK 27/12/2017 Sửa đổi Quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 87/QĐ-UBCK ngày 25/01/2017 Quyết định Uỷ ban chứng khoán nhà nước
2396/QĐ-BTC 21/11/2017 Quyết định ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam Quyết định Bộ tài chính

QUY CHẾ VSD

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Nội dung trích yếu Loại văn bản Nơi ban hành
32/QĐ-VSD 15/03/2018 Quy chế hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ, thanh toán giao dịch và thực hiện chứng quyền có bảo đảm Quy chế của VSD QUY CHẾ VSD
237/QĐ-VSD 29/12/2017 Quyết định sửa đổi Quy chế Thành viên lưu ký ban hành theo Quyết định số 25/QĐ-VSD ngày 13/03/2015 Quy chế của VSD QUY CHẾ VSD
199/QĐ-VSD 29/09/2017 Ban hành Quy chế hoạt động lưu ký chứng khoán của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam Quy chế của VSD QUY CHẾ VSD

VĂN BẢN KHÁC

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Nội dung trích yếu Loại văn bản Nơi ban hành
08/VBHN-BTC 14/04/2017 Hợp nhất Thông tư số 11/2016/TT-BTC và Thông tư số 23/2017/TT-BTC Loại văn bản khác Bộ tài chính
số 01/VBHN/BTC 17/02/2017 Văn bản hợp nhất Nghị định số 145 và Nghị định số 108 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán Loại văn bản khác Bộ tài chính
20/VBHN-BTC 05/08/2015 Văn bản hợp nhất Nghị định 58/2012/NĐ-CP và Nghị định 60/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 58/2012/NĐ-CP Loại văn bản khác Bộ tài chính