STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 17/06/2022 HC3 VN000000HC37 HC3: Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
2 17/06/2022 PEC VN000000PEC0 PEC: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
3 17/06/2022 PND VN000000PND9 PND: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
4 17/06/2022 APP VN000000APP0 APP: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
5 17/06/2022 CLC VN000000CLC3 CLC: Chi trả cổ tức đợt cuối năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
6 17/06/2022 TD1623480 VNTD16234807 TD1623480: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
7 17/06/2022 TTZ VN000000TTZ1 TTZ: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
8 17/06/2022 NS2 VN000000NS23 NS2: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
9 17/06/2022 MWG VN000000MWG0 MWG: Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
10 17/06/2022 NHV VN000000NHV8 NHV: Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt và trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 22 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề