CƠ CẤU TỔ CHỨC

img

Ông Nguyễn Sơn

Chủ tịch Hội đồng quản trị
img

Ông Dương Ngọc Tuấn

Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc
img

Ông Phạm Trung Minh

Thành viên Hội đồng quản trị
img

Bà Hoàng Thị Minh Hải

Trưởng Ban Kiểm Soát
img

Ông Dương Văn Thanh

Tổng Giám đốc
img

Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Giám đốc chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
img

Bà Nguyễn Thị Thanh Hà

Phó Tổng Giám đốc
img

Ông Dương Ngọc Tuấn

Phó Tổng Giám đốc
img

Ông Nguyễn Công Quang

Phó Tổng Giám đốc
img