ISO

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

 • Giữ vai trò là tổ chức cung cấp các dịch vụ đăng ký, lưu ký, bù trừ, thanh toán chứng khoán và các dịch vụ hỗ trợ việc giao dịch mua, bán chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (sau đây gọi tắt là VSD) góp phần tích cực vào việc duy trì hoạt động thanh toán an toàn và thông suốt của thị trường chứng khoán, bảo mật thông tin của nhà đầu tư. VSD cam kết:

Với khách hàng

 • Cam kết nâng cao chất lượng dịch vụ, không ngừng đổi mới, đa dạng hóa dịch vụ nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của thành viên và các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Với nhân viên

 • Thường xuyên đào tạo và huấn luyện đội ngũ nhân viên nhằm đáp ứng mọi yêu cầu của công việc. Tạo môi trường làm việc lành mạnh và công bằng để nhân viên có thể phát huy tối đa khả năng sáng tạo và có cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Với đối tác

 • VSD thiết lập quan hệ với các đối tác trên cơ sở các bên hiểu biết sâu sắc, phát huy tối đa sức mạnh hợp tác, gắn bó lâu dài, cùng thành công và phát triển bền vững.
 • Tích cực mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế, hướng tới cung cấp các sản phẩm, dịch vụ sau giao dịch theo chuẩn mực quốc tế.
 • Để thực hiện các cam kết trên, VSD nỗ lực xây dựng bộ máy lãnh đạo đoàn kết, mạnh ở mọi cấp, có tính kế thừa, tạo cơ hội cho mỗi cán bộ thể hiện hết mình, hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra và thành công vượt trội. Góp phần đảm bảo cho sự vận hành an toàn, ổn định và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam.
 • Chính sách chất lượng được Lãnh đạo xem xét định kỳ để luôn thích hợp và được truyền đạt trong tổ chức để mọi thành viên hiểu rõ, thực hiện, duy trì nội dung chính sách này.

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG 2020

 • Năm 2020, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) tập trung vào các mục tiêu chất lượng sau:
 • 1. Tham gia xây dựng/góp ý hoàn thiện các văn bản hướng dẫn Luật Chứng khoán năm 2019 (Nghị định, Thông tư) theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước;
 • 2. Xây dựng Đề án về việc chuyển đổi sang mô hình Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam theo Luật Chứng khoán năm 2019;
 • 3. Triển khai xây dựng mô hình đối tác bù trừ thanh toán trung tâm (CCP) cho thị trường chứng khoán cơ sở;
 • 4. Nghiên cứu triển khai dịch vụ quản lý chứng khoán thế chấp và đăng ký biện pháp bảo đảm đối với chứng khoán đã đăng ký tập trung tại VSD;
 • 5. Xây dựng và triển khai đưa vào hoạt động hệ thống cổng giao tiếp điện tử với tổ chức phát hành;
 • 6. Triển khai cung cấp dịch vụ cho sản phẩm Quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện theo lộ trình phát triển sản phẩm được phê duyệt;
 • 7. Nghiên cứu để triển khai: hợp đồng tương lai trên bộ chỉ số mới và các sản phẩm mới theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, nghiệp vụ giao dịch trong ngày và thanh toán chứng khoán chờ về, đăng ký tài khoản tổng (Omnibus) và chứng chỉ lưu ký (DR), dịch vụ sổ cổ đông điện tử; ứng dụng công nghệ thông tin (big data, blockchain, fintech) vào hoạt động của VSD;
 • 8. Đảm bảo 100% các hoạt động tại VSD tuân thủ đúng các quy trình, quy định, quy chế đã ban hành và không có sự khiếu nại bằng văn bản về chất lượng dịch vụ cung cấp.