FAQ

Câu hỏi thường gặp

 • Việc cập nhật thông tin tài khoản cho nhà đầu tư của các Thành viên lưu ký quy định như thế nào?
  Trả lời: Thành viên lưu ký có trách nhiệm cập nhật hàng ngày thông tin mở, đóng tài khoản giao dịch chứng khoán của người đầu tư thực hiện trong ngày tại thành viên lưu ký thông qua cổng giao tiếp điện tử/cổng giáo tiếp trực tuyến của VSD. Việc cập nhật thông tin của người đầu tư phải được hoàn tất trước khi người đầu tư thực hiện các giao dịch gửi, rút, chuyển khoản, giao dịch mua/bán chứng khoán.
 • Việc mở tài khoản của Thành viên của VSD được quy định như thế nào?
  Trả lời: Mỗi thành viên của VSD được mở một tài khoản lưu ký chứng khoán tại VSD và không được mở tài khoản lưu ký chứng khoán tại thành viên khác, ngoại trừ trường hợp: - Công ty chứng khoán rút nghiệp vụ môi giới được phép mở một tài khoản lưu ký tại Công ty chứng khoán khác để chuyển khoản toàn bộ số dư chứng khoán sở hữu trên tài khoản tự doanh. - Công ty chứng khoán không là Thành viên lập quỹ của quỹ ETF được phép mở một tài khoản tại Thành viên lập quỹ để thực hiện giao dịch hoán đổi quỹ ETF.
 • Tài liệu chứng minh thông tin nhận diện nhà đầu tư TVLK phải cung cấp trong hồ sơ điều chỉnh thông tin nhà đầu tư quy định như thế nào?
  Trả lời: Tài liệu chứng minh thông tin nhận diện nhà đầu tư TVLK phải cung cấp khi lập hồ sơ điều chỉnh thông tin là các tài liệu theo quy định tại Khoản 2, 3 Điều 10 Quy chế hoạt động lưu ký của VSD. Trường hợp các tài liệu nêu tại Khoản 2, 3 Điều 10 không đủ căn cứ chứng minh thông tin nhận diện nhà đầu tư, TVLK có thể cung cấp thêm một số các tài liệu khác có thể hiện thông tin nhận diện của nhà đầu tư (hợp đồng mở tài khoản, sổ hộ khẩu, văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền, .....).
 • Nhà đầu tư có được phép lưu ký một phần số lượng chứng khoán trên một sổ chứng nhận sở hữu cổ phần không?
  Trả lời: Sau khi thực hiện lưu ký chứng khoán cho nhà đầu tư, sổ/giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của nhà đầu tư sẽ không còn hiệu lực và được VSD đóng dấu hết hiệu lực. Do vậy, một bộ lưu ký chứng khoán cho nhà đầu tư phải thực hiện lưu ký toàn bộ số lượng chứng khoán được ghi trong sổ/giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.
 • Nhà đầu tư có được phép chuyển khoản một phần chứng khoán trên tài khoản của nhà đầu tư mở tại TVLK này sang tài khoản của mình tại TVLK khác không?
  Trả lời: Có, theo quy định tại Quy chế hoạt động lưu ký nhà đầu tư có thể thực hiện các hình thức chuyển khoản chứng khoán của mình từ tài khoản mở tại TVLK này sang tài khoản mở tại TVLK khác như sau: (i) Chuyển khoản tất toán tài khoản: Chuyển khoản toàn bộ chứng khoán, quyền phát sinh (nếu có) đã xác định thuộc sở hữu của nhà đầu tư đồng thời đóng tài khoản của nhà đầu tư tại TVLK bên chuyển khoản. (ii) Chuyển khoản toàn bộ chứng khoán: Chuyển khoản toàn bộ chứng khoán và quyền phát sinh (nếu có) đã xác định thuộc sở hữu của nhà đầu tư. (iii) Chuyển khoản một phần chứng khoán và quyền: Chuyển khoản toàn bộ số lượng của một/một số mã chứng khoán kèm quyền phát sinh của mã chứng khoán chuyển khoản. (iv) Chuyển khoản một phần chứng khoán: Chuyển khoản một phần số lượng của một/một số mã chứng khoán sở hữu.
 • Nhà đầu tư là Công ty chứng khoán nước ngoài thành lập theo pháp luật nước ngoài mở tài khoản như thế nào để quản lý tách biệt chứng khoán sở hữu của chính công ty và khách hàng của công ty?
  Trả lời: Nhà đầu tư là Công ty chứng khoán nước ngoài thành lập theo pháp luật nước ngoài được mở hai tài khoản lưu ký chứng khoán tại một thành viên lưu ký để quản lý tách biệt chứng khoán thuộc sở hữu của chính công ty và khách hàng của công ty.
 • Nhà đầu tư là cá nhân có nhiều quốc tịch mở tài khoản lưu ký chứng khoán như thế nào?
  Trả lời: Nhà đầu tư là cá nhân có nhiều quốc tịch, khi mở tài khoản được phép lựa chọn quốc tịch để đăng ký mở tài khoản. - Trường hợp người Việt Nam định cư ở nước ngoài, đã nhập quốc tịch nước ngoài nhưng vẫn có quốc tịch Việt Nam được đăng ký là nhà đầu tư trong nước và sử dụng số hộ chiếu còn thời gian sử dụng do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp để làm thông tin nhận diện; - Trường hợp nhà đầu tư không lựa chọn quốc tịch Việt Nam mà lựa chọn quốc tịch nước ngoài thì sử dụng mã số giao dịch chứng khoán để làm thông tin nhận diện.