Công cụ nợ và trái phiếu doanh nghiệp

STT Mã CK Mã ISIN Tên TCPH Kỳ hạn Ngày phát hành Ngày đáo hạn Số lượng Tình trạng
1 ANC11601 VN0ANC116016 Công ty cổ phần Dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế 05 năm 01/09/2016 01/09/2021 13.000.000 Hủy đăng ký
2 ANC11607 VN0ANC116073 Công ty cổ phần Dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế 5 năm 01/09/2016 01/09/2021 7.000.000 Hủy đăng ký
3 BCG122006 VNBCG1220065 Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital 05 năm 20/01/2022 20/01/2027 5.000.000 Hiệu lực
4 BID1_106 VN00BID11063 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 10 năm 19/05/2006 19/05/2016 11.886.310 Hủy đăng ký
5 BID1_206 VN00BID12061 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 15 năm 19/05/2006 19/05/2021 10.160.140 Hủy đăng ký
6 BID10106 VN0BID101062 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 3 năm 07/12/2006 07/12/2009 5.521.730 Hủy đăng ký
7 BID10107 VN0BID101070 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 5 năm 23/07/2007 23/07/2012 60.000.000 Hủy đăng ký
8 BID10206 VN0BID102060 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 5 năm 07/12/2006 07/12/2011 4.500.540 Hủy đăng ký
9 BID10306 VN0BID103068 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 15 năm 18/12/2006 18/12/2021 6.955.210 Hủy đăng ký
10 BID10406 VN0BID104066 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 20 năm 18/12/2006 18/12/2026 3.500.620 Hủy đăng ký
Tổng 1851 mã chứng khoán (443 mã chứng khoán đăng ký, 1408 mã chứng khoán hủy đăng ký) Tổng số lượng chứng khoán đang lưu hành: 34.348.323.724
Hiển thị: 1 - 10 / 1851 bản ghi