Công cụ nợ và trái phiếu doanh nghiệp

STT Mã CK Mã ISIN Tên TCPH Kỳ hạn Ngày phát hành Ngày đáo hạn Số lượng Tình trạng
1 ANC11601 VN0ANC116016 Công ty cổ phần Dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế 05 năm 01/09/2016 01/09/2021 13.000.000 Hiệu lực
2 ANC11607 VN0ANC116073 Công ty cổ phần Dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế 5 năm 01/09/2016 01/09/2021 7.000.000 Hiệu lực
3 BID1_106 VN00BID11063 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 10 năm 19/05/2006 19/05/2016 11.886.310 Hủy đăng ký
4 BID1_206 VN00BID12061 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 15 năm 19/05/2006 19/05/2021 10.160.140 Hủy đăng ký
5 BID10106 VN0BID101062 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 3 năm 07/12/2006 07/12/2009 5.521.730 Hủy đăng ký
6 BID10107 VN0BID101070 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 5 năm 23/07/2007 23/07/2012 60.000.000 Hủy đăng ký
7 BID10206 VN0BID102060 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 5 năm 07/12/2006 07/12/2011 4.500.540 Hủy đăng ký
8 BID10306 VN0BID103068 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 15 năm 18/12/2006 18/12/2021 6.955.210 Hủy đăng ký
9 BID10406 VN0BID104066 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 20 năm 18/12/2006 18/12/2026 3.500.620 Hiệu lực
10 BID10904 VN0BID109040 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 10 năm 31/07/2009 01/08/2019 13.620.000 Hủy đăng ký
Hiển thị: 1 - 10 / 1759 bản ghi
Tin tức và sự kiện liên quan