Văn bản pháp lý

STT Số hiệu văn bản Ngày ban hành Nội dung trích yếu Loại văn bản Nơi ban hành Trạng thái
1 61/2020/QH14 17/06/2020 Luật Đầu tư Quốc hội Luật Hiệu lực
2 59/2020/QH14 17/06/2020 Luật doanh nghiệp Quốc hội Luật Hiệu lực
3 54/2019/QH14 26/11/2019 Luật Chứng khoán Quốc hội Luật Hiệu lực
STT Số hiệu văn bản Ngày ban hành Nội dung trích yếu Loại văn bản Nơi ban hành Trạng thái
1 59/2021/NĐ-CP 18/06/2021 Nghị định quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam Chính phủ Nghị định Hiệu lực
2 47/2021/NĐ-CP 01/04/2021 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp Chính phủ Nghị định Hiệu lực
3 158/2020/NĐ-CP 31/12/2020 Nghị định quy định về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh Chính phủ Nghị định Hiệu lực
STT Số hiệu văn bản Ngày ban hành Nội dung trích yếu Loại văn bản Nơi ban hành Trạng thái
1 36/2021/TT-BTC 26/05/2021 Thông tư về việc hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015; Nghị định 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018; Nghị định 121/2020/NĐ-CP ngày 09/10/2020 và Nghị định 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ Bộ tài chính Thông tư Hiệu lực
2 32/2021/TT-BTC 17/05/2021 Hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần. Bộ tài chính Thông tư Hiệu lực
3 30/2021/TT-BTC 14/05/2021 Kéo dài hiệu lực thi hành Thông tư số 14/2020/TT-BTC ngày 18/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 127/2018/TT-BTC ngày 27/2/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở Giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân liên quan chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 Bộ tài chính Thông tư Hiệu lực
STT Số hiệu văn bản Ngày ban hành Nội dung trích yếu Loại văn bản Nơi ban hành Trạng thái
1 Niêm yết Giá dịch vụ tại VSD theo Điều 1 Thông tư số 14/2020/TT-BTC 20/03/2020 VSD thực hiện niêm yết, công khai giá dịch vụ tại VSD theo Điều 1 Thông tư số 14/2020/TT-BTC VSD Loại văn bản khác Hiệu lực
2 VSD thực hiện niêm yết, công khai giá dịch vụ tại VSD theo Điều 3 Thông tư 127/2018/TT-BTC 12/03/2020 VSD thực hiện niêm yết, công khai giá dịch vụ tại VSD theo Điều 3 Thông tư 127/2018/TT-BTC VSD Loại văn bản khác Hiệu lực
3 Niêm yết Giá dịch vụ tại VSD theo Điều 3 Thông tư 127/2018/TT-BTC 24/12/2019 VSD thực hiện niêm yết, công khai giá dịch vụ tại VSD theo Điều 3 Thông tư 127/2018/TT-BTC VSD Loại văn bản khác Hiệu lực