STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề
1 VNF VN000000VNF2 Cổ phiếu Công ty cổ phần VINAFREIGHT 01/12/2023 01/12/2023 VNF: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu niêm yết bổ sung
2 SGJ12302 VN0SGJ123022 Trái phiếu Công ty cổ phần Sài Gòn Capital (SGGCH2328002) 01/12/2023 01/12/2023 SGJ12302: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp
3 TD2333121 VNTD23331216 Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 125/2023 01/12/2023 01/12/2023 TD2333121: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu Chính Phủ giao dịch bổ sung
4 AQC12301 VN0AQC123019 Trái phiếu Công ty TNHH Dịch vụ và Tư vấn Xây dựng Anh Quân (AQCCH2328001) 01/12/2023 01/12/2023 AQC12301: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp
5 NXH12301 VN0NXH123010 Trái phiếu Công ty TNHH Đầu tư Nhà ở Xã hội Thuận Thành (TTHCH2328001) 01/12/2023 01/12/2023 NXH12301: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp
6 WCL12102 VN0WCL121020 Trái phiếu Công ty cổ phần Phong điện Chơ Long (CLWCH2124004) 01/12/2023 01/12/2023 WCL12102: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp
7 WCL12103 VN0WCL121038 Trái phiếu Công ty cổ phần Phong điện Chơ Long (CLWCH2126005) 01/12/2023 01/12/2023 WCL12103: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp
8 SGJ12301 VN0SGJ123014 Trái phiếu Công ty cổ phần Sài Gòn Capital (SGGCH2328001) 01/12/2023 01/12/2023 SGJ12301: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp
9 WCL12104 VN0WCL121046 Trái phiếu Công ty cổ phần Phong điện Chơ Long (CLWCH2127006) 01/12/2023 01/12/2023 WCL12104: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp
10 MKH12301 VN0MKH123016 Trái phiếu Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Mỹ Khánh (MKHCH2329001) 01/12/2023 01/12/2023 MKH12301: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp
Hiển thị: 1 - 10 / 215 bản ghi