STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 01/02/2023 CSV VN000000CSV8 CSV: Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
2 01/02/2023 LCS VN000000LCS9 LCS: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
3 01/02/2023 BST VN000000BST4 BST: Tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HNX Chi nhánh
4 01/02/2023 DXP VN000000DXP8 DXP: Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 4 / 4 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề