STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 01/02/2024 MSN123009 VNMSN1230097 MSN123009: Thanh toán lãi Kỳ 02 (từ và bao gồm ngày 22/08/2023 đến và không bao gồm ngày 22/02/2024) của trái phiếu MSN123009 Trái phiếu HNX Chi nhánh
2 01/02/2024 PAC VN000000PAC8 PAC: Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2023 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
3 01/02/2024 HPN12101 VN0HPN121014 HPN12101: Thực hiện lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp bằng văn bản Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
4 01/02/2024 VDS12301 VN0VDS123011 VDS12301: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 08 (từ và bao gồm ngày 20/01/2024 đến và không bao gồm ngày 20/02/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
5 01/02/2024 BAB123007 VNBAB1230077 BAB123007: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 01 kể từ (và bao gồm) ngày 27/02/2023 cho đến (nhưng không bao gồm) ngày 27/02/2024 của trái phiếu BAB123007 Trái phiếu HNX Trụ sở chính
6 01/02/2024 TNG122017 VNTNG1220171 TNG122017: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 7 (từ và bao gồm ngày 16/11/2023 đến và không bao gồm ngày 16/02/2024) của trái phiếu TNG122017 Trái phiếu HNX Trụ sở chính
7 01/02/2024 HUB VN000000HUB5 HUB: Tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
8 01/02/2024 HAM VN000000HAM4 HAM: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
9 01/02/2024 GEG12101 VN0GEG121017 GEG12101: Thanh toán lãi kỳ 10 (từ và bao gồm ngày 23/11/2023 đến và không bao gồm ngày 23/02/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
10 01/02/2024 BAB123005 VNBAB1230051 BAB123005: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 01 kể từ (và bao gồm) ngày 27/02/2023 cho đến (nhưng không bao gồm) ngày 27/02/2024 của trái phiếu BAB123005 Trái phiếu HNX Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 15 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề