STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 01/03/2024 VC1 VN000000VC13 VC1: Thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
2 01/03/2024 BDB VN000000BDB4 BDB: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; Tạm ứng cổ tức năm 2023 Cổ phiếu HNX Chi nhánh
3 01/03/2024 TTC VN000000TTC0 TTC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt Cổ phiếu HNX Chi nhánh
4 01/03/2024 ACB VN000000ACB8 ACB: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
5 01/03/2024 REE VN000000REE2 REE: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023; Tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
6 01/03/2024 SVC VN000000SVC8 SVC: Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
7 01/03/2024 GEE VN000000GEE5 GEE: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
8 01/03/2024 QHW VN000000QHW9 QHW: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
9 01/03/2024 EIB VN000000EIB7 EIB: Cổ đông thực hiện quyền đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị (“HĐQT”) của Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) theo Điều 26 Điều lệ Eximbank Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
10 01/03/2024 HYD22302 VN0HYD223027 HYD22302: Thanh toán gốc trái phiếu doanh nghiệp Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 28 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề