STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 01/06/2023 ILS VN000000ILS6 ILS: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
2 01/06/2023 PGT VN000000PGT9 PGT: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HNX Chi nhánh
3 01/06/2023 LGM VN000000LGM3 LGM: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
4 01/06/2023 TDN VN000000TDN1 TDN: Chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
5 01/06/2023 TDW VN000000TDW2 TDW: Trả cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
6 01/06/2023 HGW VN000000HGW0 HGW: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
7 01/06/2023 VEC VN000000VEC8 VEC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
8 01/06/2023 CEN VN000000CEN5 CEN: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
9 01/06/2023 GLW VN000000GLW2 GLW: Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
10 01/06/2023 DSC VN000000DSC6 DSC: Thực hiện quyền mua chứng khoán Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 29 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề