STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 01/07/2024 LPB VN000000LPB7 LPB: Thực hiện quyền ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ IV (2023-2028); Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (Đại hội) Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
2 01/07/2024 TCX124012 VNTCX1240128 TCX124012: Thanh toán lãi kỳ 1 (từ và bao gồm ngày 15/04/2024 đến và không bao gồm ngày 15/07/2024) Trái phiếu HNX Trụ sở chính
3 01/07/2024 THW VN000000THW3 THW: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
4 01/07/2024 DHH12101 VN0DHH121016 DHH12101: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 11 (từ và bao gồm ngày 11/04/2024 đến và không bao gồm ngày 11/07/2024 ) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
5 01/07/2024 VHM12403 VN0VHM124037 VHM12403: Thanh toán lãi kỳ 01 (từ và bao gồm ngày 15/04/2024 đến và không bao gồm ngày 15/07/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
6 01/07/2024 CDG VN000000CDG1 CDG: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
7 01/07/2024 TED VN000000TED0 TED: Trả cổ tức bằng tiền năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
8 01/07/2024 VIN VN000000VIN6 VIN: Thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến để bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025; Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
9 01/07/2024 SKG VN000000SKG2 SKG: Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
10 01/07/2024 HGW VN000000HGW0 HGW: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 22 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề