STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 01/11/2023 CTF VN000000CTF9 CTF: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
2 01/11/2023 HAD VN000000HAD3 HAD: Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
3 01/11/2023 CLW VN000000CLW1 CLW: Trả cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
4 01/11/2023 CTCB2216 VN0CTCB22162 CTCB2216: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
5 01/11/2023 KHL VN000000KHL5 KHL: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
6 01/11/2023 CMWG2215 VN0CMWG22156 CMWG2215: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
7 01/11/2023 TVN VN000000TVN3 TVN: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản; Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
8 01/11/2023 CFPT2214 VN0CFPT22140 CFPT2214: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
9 01/11/2023 CSTB2225 VN0CSTB22259 CSTB2225: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
10 01/11/2023 BTS VN000000BTS4 BTS: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 24 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề