STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 02/02/2024 ORS12202 VN0ORS122024 ORS12202: Thanh toán lãi trái phiếu của kỳ 7 (Từ và bao gồm ngày 24/11/2023 đến và không bao gồm ngày 24/02/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
2 02/02/2024 BVDB17268 VNBVDB172682 BVDB17268: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 02/02/2024 BVDB17317 VNBVDB173177 BVDB17317: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
4 02/02/2024 VIC123028 VNVIC1230282 VIC123028: Thanh toán lãi kỳ 1 (từ và bao gồm ngày 31/08/2023 đến và không bao gồm ngày 29/02/2024) Trái phiếu HNX Trụ sở chính
5 02/02/2024 TD1828113 VNTD18281137 TD1828113: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
6 02/02/2024 BVDB17316 VNBVDB173169 BVDB17316: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
7 02/02/2024 LVR12301 VN0LVR123012 LVR12301: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 02 (từ và bao gồm ngày 25/11/2023 đến và không bao gồm ngày 25/02/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
8 02/02/2024 SGS VN000000SGS5 SGS: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
9 02/02/2024 VIF12204 VN0VIF122047 VIF12204: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 07 (từ và bao gồm ngày 26/11/2023 đến và không bao gồm ngày 26/02/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
10 02/02/2024 TD2330107 VNTD23301078 TD2330107: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 15 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề