STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 02/04/2024 BQB VN000000BQB6 BQB: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
2 02/04/2024 PTT VN000000PTT2 PTT: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
3 02/04/2024 SZC12101 VN0SZC121012 SZC12101: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 13 (từ và bao gồm ngày 08/01/2024 đến và không bao gồm ngày 08/04/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
4 02/04/2024 DPQ12203 VN0DPQ122039 DPQ12203: Thanh toán lãi TPDN riêng lẻ kỳ 07 (từ và bao gồm ngày 14/01/2024 đến và không bao gồm ngày 14/04/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
5 02/04/2024 IHK VN000000IHK1 IHK: Thực hiện họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
6 02/04/2024 UEM VN000000UEM9 UEM: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
7 02/04/2024 VE9 VN000000VE94 VE9: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
8 02/04/2024 DPQ12202 VN0DPQ122021 DPQ12202: Thanh toán lãi TPDN riêng lẻ kỳ 07 (từ và bao gồm ngày 13/01/2024 đến và không bao gồm ngày 13/04/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
9 02/04/2024 GVT VN000000GVT7 GVT: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
10 02/04/2024 RCC VN000000RCC0 RCC: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 44 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề