STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 02/06/2023 PWA VN000000PWA6 PWA: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
2 02/06/2023 DHP VN000000DHP1 DHP: Chi trả cổ tức còn lại năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
3 02/06/2023 BUD VN000000BUD4 BUD: Chi tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
4 02/06/2023 VNC VN000000VNC9 VNC: Tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
5 02/06/2023 SJ1 VN000000SJ11 SJ1: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HNX Chi nhánh
6 02/06/2023 TD1724416 VNTD17244169 TD1724416: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
7 02/06/2023 NTH VN000000NTH2 NTH: Chi trả cổ tức lần 4 năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
8 02/06/2023 MEC VN000000MEC7 MEC: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
9 02/06/2023 PPH VN000000PPH5 PPH: Trả cổ tức còn lại năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
10 02/06/2023 PXA VN000000PXA4 PXA: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 13 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề