STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 02/07/2024 BID12131 VN0BID121318 BID12131: Thanh toán tiền lãi trái phiếu kỳ 3 (từ và bao gồm ngày 16/07/2023 cho đến nhưng không bao gồm ngày 16/07/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
2 02/07/2024 VKT12101 VN0VKT121015 VKT12101: Thanh toán lãi Trái phiếu Kỳ 12 (từ và bao gồm ngày 09/04/2024 đến và không bao gồm ngày 09/07/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
3 02/07/2024 VHM12303 VN0VHM123039 VHM12303: Thanh toán lãi kỳ 03 (từ và bao gồm ngày 17/04/2024 đến và không bao gồm ngày 17/07/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
4 02/07/2024 S55 VN000000S552 S55: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu HNX Chi nhánh
5 02/07/2024 BVC12201 VN0BVC122013 BVC12201: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của tổ chức phát hành Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
6 02/07/2024 VHM12302 VN0VHM123021 VHM12302: Thanh toán lãi kỳ 03 (từ và bao gồm ngày 17/04/2024 đến và không bao gồm ngày 17/07/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
7 02/07/2024 DPQ12202 VN0DPQ122021 DPQ12202: Thanh toán lãi TPDN riêng lẻ kỳ 08 (từ và bao gồm ngày 13/04/2024 đến và không bao gồm ngày 13/07/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
8 02/07/2024 DPQ12203 VN0DPQ122039 DPQ12203: Thanh toán lãi TPDN riêng lẻ kỳ 08 (từ và bao gồm ngày 14/04/2024 đến và không bao gồm ngày 14/07/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
9 02/07/2024 CSV VN000000CSV8 CSV: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền và Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
10 02/07/2024 TD2333120 VNTD23331208 TD2333120: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 22 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề