STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 02/10/2023 IRC VN000000IRC7 IRC: Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
2 02/10/2023 ICC VN000000ICC9 ICC: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
3 02/10/2023 MPY VN000000MPY7 MPY: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
4 02/10/2023 SBT VN000000SBT4 SBT: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2022-2023 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
5 02/10/2023 TCO VN000000TCO1 TCO: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
6 02/10/2023 CLL VN000000CLL4 CLL: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
7 02/10/2023 TD1626457 VNTD16264572 TD1626457: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
8 02/10/2023 BSA VN000000BSA4 BSA: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
9 02/10/2023 TD1636502 VNTD16365023 TD1636502: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
10 02/10/2023 VET VN000000VET2 VET: Trả cổ tức bằng tiền năm 2022 và họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 30 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề