STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 02/11/2023 KGM VN000000KGM5 KGM: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
2 02/11/2023 KKC VN000000KKC8 KKC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
3 02/11/2023 VGT VN000000VGT7 VGT: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
4 02/11/2023 INC VN000000INC6 INC: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HNX Chi nhánh
5 02/11/2023 BVBS22249 VNBVBS222498 BVBS22249: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
6 02/11/2023 BVBS22226 VNBVBS222266 BVBS22226: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
7 02/11/2023 MDF VN000000MDF2 MDF: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 7 / 7 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề