STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 03/04/2024 NAU VN000000NAU5 NAU: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
2 03/04/2024 CPS12103 VN0CPS121030 CPS12103: Thanh toán lãi kỳ 10 (từ và bao gồm ngày 18/01/2024 đến và không bao gồm ngày 18/04/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
3 03/04/2024 TNU12101 VN0TNU121013 TNU12101: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 3 (từ và bao gồm ngày 09/04/2023 đến và không bao gồm ngày 09/04/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
4 03/04/2024 LMI VN000000LMI9 LMI: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
5 03/04/2024 ONW VN000000ONW2 ONW: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
6 03/04/2024 TMP VN000000TMP7 TMP: Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
7 03/04/2024 GIC VN000000GIC0 GIC: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
8 03/04/2024 KKC VN000000KKC8 KKC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
9 03/04/2024 GCB VN000000GCB5 GCB: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
10 03/04/2024 MCC VN000000MCC1 MCC: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Cổ phiếu HNX Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 21 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề