STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 03/05/2024 H7912102 VN0H79121024 H7912102: Thanh toán lãi TPDN riêng lẻ kỳ 11 (từ và bao gồm ngày 18/02/2024 đến và không bao gồm ngày 18/05/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
2 03/05/2024 F8812301 VN0F88123013 F8812301: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp bằng tiền kỳ thanh toán thứ 3 (từ và bao gồm ngày 14/02/2024 cho đến nhưng không bao gồm ngày 14/05/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
3 03/05/2024 SGJ12303 VN0SGJ123030 SGJ12303: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 01 (từ và bao gồm ngày 08/11/2023 đến và không bao gồm ngày 08/05/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
4 03/05/2024 HNF VN000000HNF1 HNF: Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
5 03/05/2024 TD1929177 VNTD19291770 TD1929177: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
6 03/05/2024 OCB12207 VN0OCB122079 OCB12207: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của Tổ chức phát hành Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
7 03/05/2024 SKH VN000000SKH0 SKH: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
8 03/05/2024 PC112202 VN0PC1122025 PC112202: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 4 (từ và bao gồm ngày 20/11/2023 cho đến nhưng không bao gồm ngày 20/05/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
9 03/05/2024 NBP VN000000NBP3 NBP: Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
10 03/05/2024 VPR VN000000VPR2 VPR: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 17 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề