STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 03/07/2024 TD2035024 VNTD20350243 TD2035024: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 03/07/2024 MBB12411 VN0MBB124110 MBB12411: Thanh toán lãi kỳ thứ nhất (từ và bao gồm ngày 17/04/2024 đến và không bao gồm ngày 17/07/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
3 03/07/2024 DHA VN000000DHA3 DHA: Thanh toán cổ tức bằng tiền phần còn lại năm 2023 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
4 03/07/2024 ISH VN000000ISH4 ISH: Chi cổ tức đợt 1 năm tài chính 2023 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
5 03/07/2024 OCB12320 VN0OCB123200 OCB12320: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của Tổ chức phát hành Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
6 03/07/2024 ATS VN000000ATS6 ATS: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
7 03/07/2024 MCH VN000000MCH0 MCH: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản; Chi trả cổ tức năm 2023 còn lại bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
8 03/07/2024 CSM VN000000CSM7 CSM: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
9 03/07/2024 CPS12103 VN0CPS121030 CPS12103: Thanh toán lãi kỳ 11 (từ và bao gồm ngày 18/04/2024 đến và không bao gồm ngày 18/07/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
10 03/07/2024 TIN VN000000TIN0 TIN: Thực hiện quyền mua cổ phiếu Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 12 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề