STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 03/11/2022 PXI VN000000PXI7 PXI: Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường tháng 11 năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
2 03/11/2022 HTE VN000000HTE1 HTE: Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 2 / 2 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề