STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 03/11/2023 FDC VN000000FDC3 FDC: Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
2 03/11/2023 PTL VN000000PTL9 PTL: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
3 03/11/2023 H7912102 VN0H79121024 H7912102: Thanh toán lãi trái phiếu của kỳ 9 (từ và bao gồm ngày 18/08/2023 đến và không bao gồm ngày 18/11/2023). Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
4 03/11/2023 PC112202 VN0PC1122025 PC112202: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 3 (từ và bao gồm ngày 19/05/2023 đến và không bao gồm ngày 20/11/2023) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
5 03/11/2023 GPC VN000000GPC5 GPC: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 5 / 5 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề