STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 04/04/2024 CIV12101 VN0CIV121018 CIV12101: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 05 (từ và bao gồm ngày 13/10/2023 đến và không bao gồm ngày 13/04/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
2 04/04/2024 HJS VN000000HJS2 HJS: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
3 04/04/2024 TLD VN000000TLD5 TLD: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
4 04/04/2024 BHA VN000000BHA7 BHA: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
5 04/04/2024 ORS12101 VN0ORS121018 ORS12101: Thanh toán lãi trái phiếu của kỳ 12 (Từ và bao gồm ngày 20/01/2024 đến và không bao gồm ngày 20/04/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
6 04/04/2024 DOP VN000000DOP7 DOP: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
7 04/04/2024 HHG VN000000HHG1 HHG: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
8 04/04/2024 DHT VN000000DHT3 DHT: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
9 04/04/2024 CFM VN000000CFM4 CFM: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
10 04/04/2024 SPJ12101 VN0SPJ121017 SPJ12101: Thanh toán lãi TPDN riêng lẻ kỳ 12 (từ và bao gồm ngày 13/01/2024 đến và không bao gồm ngày 13/04/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 19 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề