STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 04/05/2022 C22 VN000000C226 C22: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
2 04/05/2022 SDK VN000000SDK9 SDK: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
3 04/05/2022 QBS VN000000QBS0 QBS: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
4 04/05/2022 PMJ VN000000PMJ8 PMJ: Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
5 04/05/2022 AGR VN000000AGR5 AGR: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
6 04/05/2022 HEP VN000000HEP9 HEP: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
7 04/05/2022 POV VN000000POV9 POV: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
8 04/05/2022 PXS VN000000PXS6 PXS: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
9 04/05/2022 NAS VN000000NAS9 NAS: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
10 04/05/2022 HMS VN000000HMS6 HMS: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 33 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề