STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 04/07/2022 BVBS15155 VNBVBS151556 BVBS15155: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 04/07/2022 PDN VN000000PDN9 PDN: Trả cổ tức đợt 2 (đợt cuối) năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
3 04/07/2022 ATB VN000000ATB2 ATB: Tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
4 04/07/2022 LTC VN000000LTC7 LTC: Tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
5 04/07/2022 VNL VN000000VNL0 VNL: Thanh toán cổ tức đợt cuối năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
6 04/07/2022 BTU VN000000BTU0 BTU: Chi cổ tức năm 2021 còn lại bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
7 04/07/2022 NRC VN000000NRC7 NRC: Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu Cổ phiếu HNX Chi nhánh
8 04/07/2022 DGW VN000000DGW9 DGW: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền và nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
9 04/07/2022 USD VN000000USD8 USD: Chi trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
10 04/07/2022 SVC VN000000SVC8 SVC: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 14 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề