STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 04/07/2024 VNC VN000000VNC9 VNC: Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
2 04/07/2024 LHT12403 VN0LHT124032 LHT12403: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 01 (từ và bao gồm ngày 19/04/2024 đến và không bao gồm ngày 19/07/2024). Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
3 04/07/2024 STW VN000000STW0 STW: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
4 04/07/2024 SPJ12101 VN0SPJ121017 SPJ12101: Thanh toán lãi TPDN riêng lẻ kỳ 13 (từ và bao gồm ngày 13/04/2024 đến và không bao gồm ngày 13/07/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
5 04/07/2024 HPZ12101 VN0HPZ121010 HPZ12101: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 12 (Từ và bao gồm ngày 20/04/2024 đến và không bao gồm ngày 20/07/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
6 04/07/2024 CSHB2303 VN0CSHB23039 CSHB2303: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
7 04/07/2024 HDB12225 VN0HDB122259 HDB12225: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn bắt buộc theo yêu cầu của Người sở hữu trái phiếu Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
8 04/07/2024 HDB12202 VN0HDB122028 HDB12202: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 02 (từ và bao gồm ngày 15/07/2023 đến và không bao gồm ngày 15/07/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
9 04/07/2024 CSHB2303 VN0CSHB23039 CSHB2303: Hủy đợt chốt danh sách thực hiện chứng quyền Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
10 04/07/2024 MSF12204 VN0MSF122046 MSF12204: Thanh toán lãi của kỳ 02 (từ và bao gồm ngày 11/07/2023 đến và không bao gồm ngày 11/07/2024) và vốn gốc trái phiếu doanh nghiệp Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 13 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề