STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 04/08/2021 HCMA0606 VN0HCMA06062 HCMA0606: Thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu HOSE Trụ sở chính
2 04/08/2021 SPV VN000000SPV0 SPV: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
3 04/08/2021 AGP VN000000AGP9 AGP: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
4 04/08/2021 NAF VN000000NAF6 NAF: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 4 / 4 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề