STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 04/08/2022 HDB VN000000HDB1 HDB: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
2 04/08/2022 BDG VN000000BDG3 BDG: Chi cổ tức của năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
3 04/08/2022 VIC121003 VNVIC1210037 VIC121003: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ thứ 6 (từ và bao gồm ngày 18/05/2022 đến và không bao gồm ngày 18/08/2022) Trái phiếu HNX Trụ sở chính
4 04/08/2022 BVBS21148 VNBVBS211483 BVBS21148: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
5 04/08/2022 VC3 VN000000VC39 VC3: Thực hiện quyền mua cho cổ đông hiện hữu Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
6 04/08/2022 VNW VN000000VNW7 VNW: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
7 04/08/2022 BTT VN000000BTT2 BTT: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
8 04/08/2022 LHC VN000000LHC2 LHC: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu Cổ phiếu HNX Chi nhánh
9 04/08/2022 BVBS21133 VNBVBS211335 BVBS21133: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 9 / 9 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề