STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 04/10/2023 VIP VN000000VIP1 VIP: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
2 04/10/2023 NAV VN000000NAV3 NAV: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
3 04/10/2023 PPS VN000000PPS2 PPS: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
4 04/10/2023 KDH VN000000KDH2 KDH: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
5 04/10/2023 DXP VN000000DXP8 DXP: Nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
6 04/10/2023 VTB VN000000VTB8 VTB: Chi trả cổ tức còn lại năm 2022 và chi tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
7 04/10/2023 GEG121022 VNGEG1210228 GEG121022: Thanh toán lãi kỳ 08 (từ và bao gồm ngày 11/07/2023 đến và không bao gồm ngày 11/10/2023) Trái phiếu HNX Trụ sở chính
8 04/10/2023 HNB VN000000HNB0 HNB: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
9 04/10/2023 QHW VN000000QHW9 QHW: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
10 04/10/2023 UDJ VN000000UDJ7 UDJ: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 10 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề