STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 04/11/2022 BVBS15173 VNBVBS151739 BVBS15173: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 04/11/2022 MDA VN000000MDA3 MDA: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
3 04/11/2022 VMD VN000000VMD9 VMD: Tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
4 04/11/2022 BTD VN000000BTD6 BTD: Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
5 04/11/2022 FLC VN000000FLC6 FLC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
6 04/11/2022 RCC VN000000RCC0 RCC: Phát hành cổ phiếu do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và thực hiện quyền mua cổ phiếu Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
7 04/11/2022 VIC121003 VNVIC1210037 VIC121003: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ thứ 7 (từ và bao gồm ngày 18/08/2022 đến và không bao gồm ngày 18/11/2022) Trái phiếu HNX Trụ sở chính
8 04/11/2022 FLC VN000000FLC6 FLC: Hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
9 04/11/2022 RCC VN000000RCC0 RCC: Điều chỉnh thời gian thực hiện quyền mua cổ phiếu Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 9 / 9 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề