STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 05/01/2022 QH072209 VN0QH0722095 QH072209: Thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 05/01/2022 TD1825102 VNTD18251023 TD1825102: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 05/01/2022 EAD VN000000EAD0 EAD: Tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
4 05/01/2022 TD1833122 VNTD18331221 TD1833122: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
5 05/01/2022 BWS VN000000BWS8 BWS: Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2021 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
6 05/01/2022 NTL VN000000NTL4 NTL: Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2021 cho cổ đông Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
7 05/01/2022 HD6 VN000000HD69 HD6: Chi trả cổ tức bằng tiền lần 2 năm 2020 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
8 05/01/2022 DM7 VN000000DM70 DM7: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua chi trả cổ tức cho cổ đông bằng lợi nhuận còn lại của năm 2019 và 2020 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 8 / 8 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề