STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 05/05/2023 ATG VN000000ATG1 ATG: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
2 05/05/2023 TD1737408 VNTD17374081 TD1737408: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 05/05/2023 UEM VN000000UEM9 UEM: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
4 05/05/2023 HGM VN000000HGM1 HGM: Trả cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
5 05/05/2023 SKH VN000000SKH0 SKH: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
6 05/05/2023 TNG122017 VNTNG1220171 TNG122017: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 4 (từ và bao gồm ngày 16/02/2023 đến và không bao gồm ngày 16/05/2023) Trái phiếu HNX Trụ sở chính
7 05/05/2023 SEB VN000000SEB6 SEB: Thanh toán cổ tức còn lại năm 2022 (13%/cổ phiếu) và tạm ứng cổ tức lần 01 năm 2023 (7%/cổ phiếu) Cổ phiếu HNX Chi nhánh
8 05/05/2023 PTO VN000000PTO3 PTO: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
9 05/05/2023 DVP VN000000DVP2 DVP: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
10 05/05/2023 VC6 VN000000VC62 VC6: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 15 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề