STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 05/06/2024 WCL12101 VN0WCL121012 WCL12101: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ từ 16/03/2024 đến 16/06/2024 cho người sở hữu trái phiếu (kỳ trả lãi từ và bao gồm ngày 16/03/2024 đến và không bao gồm ngày 16/06/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
2 05/06/2024 DAG VN000000DAG5 DAG: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
3 05/06/2024 PLC VN000000PLC5 PLC: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
4 05/06/2024 VKC VN000000VKC5 VKC: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
5 05/06/2024 SBC VN000000SBC0 SBC: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu Đại chúng chưa niêm yết Chi nhánh
6 05/06/2024 NTH VN000000NTH2 NTH: Trả cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
7 05/06/2024 DNA VN000000DNA1 DNA: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
8 05/06/2024 SBA VN000000SBA4 SBA: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
9 05/06/2024 DBA12101 VN0DBA121019 DBA12101: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ trả lãi từ ngày 14/12/2023 đến ngày 14/06/2024 (từ và bao gồm ngày 14/12/2023 đến và không bao gồm ngày 14/06/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
10 05/06/2024 KDH12101 VN0KDH121011 KDH12101: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 6 (từ và bao gồm ngày 14/12/2023 đến và không bao gồm ngày 14/06/2024 ) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 13 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề