STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 05/07/2022 KDH VN000000KDH2 KDH: Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
2 05/07/2022 SVT VN000000SVT2 SVT: Trả cổ tức năm tài chính 2021 bằng cổ phiếu Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
3 05/07/2022 GAS VN000000GAS3 GAS: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
4 05/07/2022 SGS VN000000SGS5 SGS: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
5 05/07/2022 TD2030015 VNTD20300156 TD2030015: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
6 05/07/2022 TD2035024 VNTD20350243 TD2035024: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
7 05/07/2022 MSN VN000000MSN4 MSN: Tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 7 / 7 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề