STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 05/07/2024 SZB VN000000SZB1 SZB: Chi trả cổ tức còn lại năm 2023 cho cổ đông bằng tiền Cổ phiếu HNX Chi nhánh
2 05/07/2024 ORS12101 VN0ORS121018 ORS12101: Thanh toán lãi trái phiếu của kỳ 13 (Từ và bao gồm ngày 20/04/2024 đến và không bao gồm ngày 20/07/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
3 05/07/2024 BCG122006 VNBCG1220065 BCG122006: Thanh toán lãi Kỳ Tính Lãi 05 (từ bao gồm ngày 20/01/2024 đến và không bao gồm ngày 20/07/2024) Trái phiếu HNX Chi nhánh
4 05/07/2024 BWS VN000000BWS8 BWS: Nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
5 05/07/2024 TAS12301 VN0TAS123018 TAS12301: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ thanh toán thứ hai (kể từ và bao gồm ngày 19/01/2024 cho đến nhưng không bao gồm ngày 19/07/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
6 05/07/2024 CVPB2317 VN0CVPB23176 CVPB2317: Hủy đợt chốt danh sách thực hiện chứng quyền Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
7 05/07/2024 VSA VN000000VSA2 VSA: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt Cổ phiếu HNX Chi nhánh
8 05/07/2024 CSTB2331 VN0CSTB23315 CSTB2331: Hủy đợt chốt danh sách thực hiện chứng quyền Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
9 05/07/2024 CVIC2312 VN0CVIC23120 CVIC2312: Hủy đợt chốt danh sách thực hiện chứng quyền Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
10 05/07/2024 CSHB2304 VN0CSHB23047 CSHB2304: Hủy đợt chốt danh sách thực hiện chứng quyền Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 30 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề