STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 05/09/2023 CMSN2215 VN0CMSN22150 CMSN2215: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
2 05/09/2023 CVRE2220 VN0CVRE22202 CVRE2220: Hủy đợt chốt danh sách thực hiện chứng quyền Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
3 05/09/2023 CTCB2215 VN0CTCB22154 CTCB2215: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
4 05/09/2023 HDW VN000000HDW7 HDW: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
5 05/09/2023 CVRE2220 VN0CVRE22202 CVRE2220: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
6 05/09/2023 TCH VN000000TCH5 TCH: Tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
7 05/09/2023 BAB122032 VNBAB1220326 BAB122032: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 01 kể từ (và bao gồm) ngày 19/09/2022 cho đến (nhưng không bao gồm) ngày 19/09/2023 của trái phiếu BAB122032 Trái phiếu HNX Trụ sở chính
8 05/09/2023 CVPB2214 VN0CVPB22145 CVPB2214: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
9 05/09/2023 CSTB2224 VN0CSTB22242 CSTB2224: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
10 05/09/2023 CMWG2214 VN0CMWG22149 CMWG2214: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 39 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề