STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 05/10/2021 HCM_1007 VN00HCM10074 HCM_1007: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu HOSE Trụ sở chính
2 05/10/2021 BVBS16331 VNBVBS163312 BVBS16331: Thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 05/10/2021 BVBS16408 VNBVBS164088 BVBS16408: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
4 05/10/2021 BVBS16370 VNBVBS163700 BVBS16370: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
5 05/10/2021 BVBS18229 VNBVBS182296 BVBS18229: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
6 05/10/2021 SZE VN000000SZE5 SZE: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền. Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
7 05/10/2021 DID VN000000DID5 DID: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
8 05/10/2021 HAG VN000000HAG6 HAG: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
9 05/10/2021 SC5 VN000000SC59 SC5: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
10 05/10/2021 CMT VN000000CMT5 CMT: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 13 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề