STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 05/10/2023 WTC VN000000WTC4 WTC: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
2 05/10/2023 KSV VN000000KSV1 KSV: Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
3 05/10/2023 SAS VN000000SAS8 SAS: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
4 05/10/2023 BVBS16370 VNBVBS163700 BVBS16370: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
5 05/10/2023 BVBS16408 VNBVBS164088 BVBS16408: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
6 05/10/2023 AGM VN000000AGM6 AGM: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
7 05/10/2023 SPD VN000000SPD8 SPD: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
8 05/10/2023 TMS VN000000TMS1 TMS: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
9 05/10/2023 MAC VN000000MAC5 MAC: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
10 05/10/2023 DTP VN000000DTP6 DTP: Chi trả cổ tức bằng tiền lần 2 năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 14 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề