STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 05/12/2023 KDH12101 VN0KDH121011 KDH12101: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 5 (từ và bao gồm ngày 14/06/2023 đến và không bao gồm ngày 14/12/2023. Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
2 05/12/2023 BVDB21063 VNBVDB210631 BVDB21063: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 05/12/2023 BVDB21093 VNBVDB210938 BVDB21093: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
4 05/12/2023 BVDB21078 VNBVDB210789 BVDB21078: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
5 05/12/2023 NTP VN000000NTP5 NTP: Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2023 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
6 05/12/2023 DPJ12202 VN0DPJ122020 DPJ12202: Thanh toán lãi kỳ 16 kể từ và bao gồm ngày 09/11/2023 cho đến nhưng không bao gồm ngày 09/12/2023. Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
7 05/12/2023 SBH VN000000SBH9 SBH: Tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
8 05/12/2023 NRO12101 VN0NRO121013 NRO12101: Thanh toán lãi trái phiếu của kỳ 4 (Từ và bao gồm ngày 10/06/2023 đến và không bao gồm ngày 10/12/2023) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
9 05/12/2023 WSB VN000000WSB8 WSB: Chi tạm ứng cổ tức năm 2023 đợt 1 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
10 05/12/2023 BVDB20086 VNBVDB200863 BVDB20086: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 16 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề