STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 06/02/2023 VIN VN000000VIN6 VIN: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
2 06/02/2023 VSC VN000000VSC8 VSC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
3 06/02/2023 VIC121003 VNVIC1210037 VIC121003: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ thứ 8 (từ và bao gồm ngày 18/11/2022 đến và không bao gồm ngày 18/02/2023) Trái phiếu HNX Trụ sở chính
4 06/02/2023 DDG VN000000DDG9 DDG: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Cổ phiếu HNX Chi nhánh
5 06/02/2023 IJC VN000000IJC4 IJC: Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
6 06/02/2023 VTD VN000000VTD4 VTD: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
7 06/02/2023 CVT122009 VNCVT1220090 CVT122009: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 02 (từ và bao gồm ngày 10/08/2022 đến nhưng không bao gồm ngày 10/02/2023) Trái phiếu HNX Trụ sở chính
8 06/02/2023 CVT122008 VNCVT1220082 CVT122008: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 02 (từ và bao gồm ngày 10/08/2022 đến nhưng không bao gồm ngày 10/02/2023) Trái phiếu HNX Trụ sở chính
9 06/02/2023 CVT122007 VNCVT1220074 CVT122007: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 02 (từ và bao gồm ngày 10/08/2022 đến nhưng không bao gồm ngày 10/02/2023) Trái phiếu HNX Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 9 / 9 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề