STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 06/02/2024 TB8 VN000000TB83 TB8: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
2 06/02/2024 GPC VN000000GPC5 GPC: Thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
3 06/02/2024 FIR VN000000FIR0 FIR: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
4 06/02/2024 DPQ12201 VN0DPQ122013 DPQ12201: Thanh toán lãi TPDN riêng lẻ kỳ 07 (từ và bao gồm ngày 26/11/2023 đến và không bao gồm ngày 26/02/2024). Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
5 06/02/2024 WTO12103 VN0WTO121036 WTO12103: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ tính lãi 11 (từ và bao gồm ngày 19/11/2023 đến nhưng không bao gồm ngày 19/02/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
6 06/02/2024 WTO12101 VN0WTO121010 WTO12101: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ tính lãi 11 (từ và bao gồm ngày 19/11/2023 đến nhưng không bao gồm ngày 19/02/2024). Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
7 06/02/2024 WTO12102 VN0WTO121028 WTO12102: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ tính lãi 11 (từ và bao gồm ngày 19/11/2023 đến nhưng không bao gồm ngày 19/02/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
8 06/02/2024 TSB VN000000TSB4 TSB: Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
9 06/02/2024 TB8 VN000000TB83 TB8: Hủy Danh sách người sở hữu chứng khoán Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 9 / 9 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề