STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 06/03/2024 TXM VN000000TXM1 TXM: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
2 06/03/2024 SD5 VN000000SD58 SD5: Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền; Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
3 06/03/2024 MSN12201 VN0MSN122012 MSN12201: Thanh toán lãi Kỳ 03 (từ và bao gồm ngày 21/09/2023 đến và không bao gồm ngày 21/03/2024) của trái phiếu MSN12201 Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
4 06/03/2024 DND VN000000DND5 DND: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
5 06/03/2024 BEL VN000000BEL1 BEL: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
6 06/03/2024 L44 VN000000L441 L44: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
7 06/03/2024 IDT12101 VN0IDT121011 IDT12101: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp bằng tiền Kỳ 11 (từ và bao gồm ngày 11/12/2023 đến và không bao gồm ngày 10/03/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
8 06/03/2024 WCL12104 VN0WCL121046 WCL12104: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ từ 16/12/2023 đến 16/03/2024 cho người sở hữu trái phiếu Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
9 06/03/2024 WCL12101 VN0WCL121012 WCL12101: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ từ 16/12/2023 đến 16/03/2024 cho người sở hữu trái phiếu Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
10 06/03/2024 CII121006 VNCII1210067 CII121006: Lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu của trái phiếu CII121006 Trái phiếu HNX Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 34 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề