STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 06/04/2023 SBH VN000000SBH9 SBH: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
2 06/04/2023 LBE VN000000LBE1 LBE: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HNX Chi nhánh
3 06/04/2023 VNY VN000000VNY3 VNY: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
4 06/04/2023 AFX VN000000AFX5 AFX: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
5 06/04/2023 MT9 VN000000MT98 MT9: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
6 06/04/2023 VQC VN000000VQC2 VQC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
7 06/04/2023 NVL122001 VNNVL1220011 NVL122001: Thực hiện lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu Trái phiếu HNX Chi nhánh
8 06/04/2023 SBH VN000000SBH9 SBH: Hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 8 / 8 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề