STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 06/05/2024 GLC VN000000GLC4 GLC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
2 06/05/2024 CSHB2302 VN0CSHB23021 CSHB2302: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
3 06/05/2024 D11 VN000000D117 D11: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Cổ phiếu HNX Chi nhánh
4 06/05/2024 PHD12107 VN0PHD121073 PHD12107: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 8 cho người sở hữu trái phiếu (kỳ trả lãi từ và bao gồm ngày 12/02/2024 đến và không bao gồm ngày 12/05/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
5 06/05/2024 CHPG2328 VN0CHPG23281 CHPG2328: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
6 06/05/2024 BTN VN000000BTN5 BTN: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
7 06/05/2024 CMBB2316 VN0CMBB23167 CMBB2316: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
8 06/05/2024 CVHM2312 VN0CVHM23121 CVHM2312: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
9 06/05/2024 ABB12201 VN0ABB122019 ABB12201: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của tổ chức phát hành Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
10 06/05/2024 CSTB2324 VN0CSTB23240 CSTB2324: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 76 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề